menu

Find out how TalentMind works in
your workplace

เรียนรู้วิธีการใช้ TalentMind เพื่อทำให้กระบวนการทรัพยากรบุคคลทั้งหมดง่ายขึ้นและให้เวลาคุณในการมีส่วนร่วมกับพนักงานของคุณ

Demo Now

keyboard_arrow_right

ปัญหาของการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบดั้งเดิม

  • ติดตามแอปพลิเคชันการลางานหรือขาดงานด้วยตัวของคุณเอง

  • จัดการข้อมูลของพนักงานผ่านกระดาษหรือสเปรดชีต

  • ไม่ทราบข้อมูลเวลาเข้าออกงานของพนักงาน

  • ระบบบัญชีเงินเดือนที่ไม่ได้รวมเข้ากับระบบทรัพยากรบุคคลหรือระบบธุรกิจอื่น ๆ

Issues with the traditional HR management process

ประโยชน์ของการใช้ TalentMind People

  • พนักงานสามารถขออนุมัติการลาและขาดงาน โดยผู้จัดการสามารถอนุมัติคำขอลาออนไลน์ได้

  • ได้รับข้อมูลเวลาการเข้าออกงานตามเวลาจริง

  • การจัดการแบบดิจิทัลของข้อมูลพนักงานทั้งหมด

  • คำนวณเงินเดือนโดยอัตโนมัติตามปัจจัยต่างๆในการปฏิบัติงานของพนักงาน

Benefits of using TalentMind People

Discover the power of TalentMind

Demo Now

keyboard_arrow_right